جزئیات

شرح محصول

کیت آزمایش اسید نوکلئیک برای(HBV، HCV، HIV (Typel + Type2

 (PCR-Fluorescence Probing)

در حالیکه تزریق خون میتواند یک زندگی را نجات دهد، بسیاری از افراد در معرض خطرات قابل پیشگیری و تهدید کننده زندگی از طریق انتقال خون ناامن هستند. ریسک ابتلا به اچ آی وی از خون آلوده تقریبا 100٪ است.

خون یک راه انتقال هپاتیت B و هپاتیت C است. طبق آخرین گزارش WHO در مورد ایمنی خون (2011)، 39 کشور به طور معمول خون اهدایی را برای وجود ویروس های خون تست نمی کنند. دسترسی جهانی به انتقال خون ایمن نیاز به اجرای استراتژی های کلیدی برای اطمینان از دسترسی به خون ایمن و کافی، از جمله اجرای 100٪ داوطلبانه اهدای خون و آزمایش 100٪ با کیفیت اطمینان خون اهدا شده است.

ویژگی ها و مزایا

  • تمام خودکار بودن کیت،غربالگری سریع و دقیق را برای ایمن بودن خون امکان پذیر می کند؛
  • روش تلفیقی 6 نمونه اهدا کتتده را در یک تست و یا در تست های جداگانه آزمایش می کند.

آخرین مطالب